خدمات مشاوره

خدمات مشاوره :

صنایع همگام مفتخر است با توجه به سوابق اجرای پروژه های متفاوت در صنایع مختلف ، در اختیار داشتن پرسنل مجرب در زمینه اجرا و هدفمند سازی پروژه های جدید و همچنین دسترسی به منابع مواد اولیه در داخل و خارج از کشور ، نیازهای شما را بررسی کرده و در جهت پیشبرد اهداف شما حرکت کند.

این خدمات شامل تهیه مواد اولیه و قطعات کاربردی برای برآورده کردن نیازهای تخصصی و معرفی اقلام متناسب برای اجرای بهینه پروژه ها می باشد.