ارتباط با ما

شماره های تماس : ۲-۷۶۲۱۲۶۳۱-۲۱(۹۸+) ، ۸-۷۶۲۱۴۸۸۷-۲۱(۹۸+)

                                شماره فاکس : ۷۶۲۱۴۹۵۲-۲۱(۹۸+)

شماره تلگرام : ۶۹۶۹۴۴۳ – ۰۹۱۰

E-mail : hamgam_ind@yahoo.com